Vereniging Maarten Tromp    

 

 TERUG NAAR DE HOMEPAGINA

Hier vindt u de foto's van
15 januari 2011

AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op zaterdag 15 januari 2011 in hotel-restaurant “DE BEER”. 

Aanvang 18.00 uur.

 Agenda:

1.  Opening door de voorzitter
     
Herdenking overleden leden. 

2.   Mededelingen en ingekomen stukken.

3.   Goedkeuring van de notulen van de
Algemene  Ledenvergadering d.d. 09-01-2010.*

4.  Jaarverslag door de voorzitter.  

5.   Financieel verslag over het jaar 2010 en begroting voor het jaar 2011.*

6.   Vaststellen van de contributie voor het jaar 2012.

7.   Verslag kascontrolecommissie over het jaar 2010. 

8.    Benoeming leden van de kascontrolecommissie voor het jaar 2011.
 

9.     Bestuursverkiezing. ** 

10.   Verkiezing voorzitter. De heer W.G. Krispijn is herkiesbaar. 

11.    Evaluatie van de jaarlijkse evenementen 

12.    Rondvraag. 

13.    Sluiting van de vergadering. 

*De betreffende stukken worden vóór de aanvang van de vergadering ter beschikking gesteld. 

** Volgens rooster treden af: 

·                  W.G.Krispijn.              Herkiesbaar.               (voorzitter).

·                  A.P. Poldervaart          Herkiesbaar.               (vice-voorzitter).

·                  W.C. Poortvliet           Herkiesbaar                (penningmeester).

 Met vriendelijke groet, 

Adrie van den Tol. (Secretaris)

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

 Op zaterdag 9 januari 2010 in Hotel-Restaurant “De Beer” te Rozenburg.

 De vergadering  wordt bijgewoond door 7 bestuursleden.

Afwezig de heer P. Stougje met kennisgeving.

 Totaal aanwezig 27 leden.

 1.                  Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden en hun dames van harte welkom.

Hij is blij dat er weer een aantal leden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging voor deze vergadering, ondanks de slechte weersberichten. De totale opkomst is 45 personen. De voorzitter wijst op het feit dat we ook dit jaar geen PowerPoint presentatie hebben wegens absentie van de heer van der Schoor.

De voorzitter memoreert aan de koffie met cake tijdens de voorgaande jaren, maar de tijden veranderen en krijgen we nu een koekje bij de koffie. 

1a.       Helaas zijn het afgelopen jaar weer 2 leden ons ontvallen, te weten:

-          de heer W. van Balen uit Hellevoetsluis, overleden 17-05-09. School 1945-47;

-          de heer A. Boertje uit Brielle, overleden ???maart 2009. School oud-leraar.

De voorzitter vraagt een ogenblik stilte om de overledenen te gedenken.  

2.         Mededelingen:

De voorzitter verwijst naar zijn jaaroverzicht voor wat betreft de mededelingen. 

Ingekomen stukken:

De voorzitter vraagt of er nog ingekomen stukken zijn. De secretaris leest de door hem opgestelde lijst van ingekomen post in het jaar 2008 voor.

·         6x het Shell-blad VENSTER;

·         4x het blad “Stand by” van “Ver.van Oud-Studenten TMO Amsterdam”;

·         memo’s van andere bestuursleden als interne post;

·         rouwbrieven en dankbetuigingen van de families der overledenen;

·         diverse brieven van leden aangaande mutaties;

·         nieuwsbrieven van “Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945;

·         brochures van Hotel-Restaurant “De Beer”;

·         kerstkaarten van fam. Andries IPS Group. 

Uitgaande post:

Deelnemingsbrieven naar de families van de overledenen. 

3.                  Goedkeuring notulen 2009.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 januari 2009 worden ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering.  

4.                  Jaarverslag voorzitter over 2008.

In het jaarverslag van de voorzitter wordt gememoreerd aan verschillende feiten, waarvan er diversen beschouwd kunnen worden als mededelingen.

De voorzitter leest het verslag voor. 

Met onze Nieuwjaarsreceptie, deze Algemene Ledenvergadering en straks ons traditionele diner sluiten we ons verenigingsjaar 2009 af en maken we een begin  met ons nieuwe verenigingsjaar 2010. Aan het eind van deze maand bestaat onze vereniging al 29 jaar.
Naast onze website verenigingmaartentromp.nl, bijgehouden door onze webmaster Cor van der Schoor, blijft de Trompetter een belangrijk bindmiddel binnen onze vereniging. 

In het afgelopen verenigingsjaar ontvielen ons helaas weer twee leden. 

Binnen het bestuur vonden er in 2009 geen wijzigingen plaats.  

Gedurende verenigingsjaar 2009 is het bestuur 4x in vergadering bijeen geweest. Net als in de voorgaande jaren vonden die vergaderingen thuis plaats bij Piet en Riet Degeling. Als bestuur zijn we hen dankbaar voor de genoten gastvrijheid met daarbij de koffie met koek en daarna de drankjes en de hapjes. We danken vooral Riet voor de bediening en het traditionele bloemetje, wat als dank hierbij hoort, zullen we op de eerst volgende vergadering meebrengen.

De belangrijkste zaken die op de bestuursvergaderingen werden behandeld, waren o.a.:

-          de organisatie van de excursies of ledenbijeenkomsten, welke plaats vonden op 29 april naar het museum de Duinhuisjes in Rockanje en op 15 oktober met een bezoek aan het Automuseum van fam. De Rijke in Oostvoorne.

-          Voorts spraken we over stichting VOMO aangelegenheden zoals de financiële positie binnen de VOMO en de advertentiewerving. De kosten voor ons mooie blad werden het afgelopen jaar verhoogd avn € 1,10 naar € 1,25 per stuk. Daarmee kunnen we voorlopig weer een tijd vooruit.
Het aanbod van advertenties is nog steeds voldoende om de kosten van het blad te dekken. We kijken nog steeds een beetje zorgelijk naar de ontwikkelingen i.v.m. de financiële crisis en de gevolgen daarvan op de advertentiebereidheid van adverteerders.

-          De financiën van de vereniging Maarten Tromp.

Onze penningmeester staat op het punt om morgen vroeg met vakantie naar Lapland te gaan, maar hij is in elk geval aanwezig om zijn financiële jaarverslag 2010 toe te lichten. Onze contributie werd verhoogd naar € 25,00 en daarmee kunnen we weer een tijd vooruit met de gedachte in het achterhoofd om het aantal contributieverhogingen zoveel mogelijk te beperken. 

-          Redactiezaken voor de Trompetter.

De redactieleden van onze vereniging zijn ook het afgelopen jaar weer zeer intensief bezig geweest om de Trompetter van goede copy te voorzien. Samen met de redactieleden van de andere verenigingen binnen de Stichting VOMO hebben wij tot op heden elke keer weer een mooi en leesbaar blad kunnen presenteren met goede verhalen en onderwerpen over het heden en verleden van de Nederlandse Koopvaardij.

Een voortdurende bron van zorg blijft de smalle redactionele basis binnen onze vereniging Maarten Tromp. Elk jaar doen wij hier op de Algemene Ledenvergadering een oproep aan onze leden en dat doen wij nu weer! Wie van onze leden zou de redactie van de Trompetter willen komen versterken?

Ons mooie blad hebben we te danken aan onze deelname aan de Stichting VOMO. De Stichting Verenigingsbladen Oud-studenten Maritiem Onderwijs. Het advertentieaanbod is gelukkig nog dusdanig dat we ook in het afgelopen jaar de kosten voor ons blad te kunnen dekken. De Stichting VOMO had het afgelopen jaar een jaaromzet van omstreeks € 45.000,-- en we hopen dat we het jaar weer kunnen afsluiten met een batig saldo. Dinsdag a.s. hebben we de eerste VOMO bestuursvergadering, alwaar de cijfers over 2009 zullen worden gepresenteerd.

Deelname aan de Stichting VOMO brengt ook verplichtingen met zich mee. Het afgelopen jaar vonden er vier VOMO bestuursvergaderingen plaats, één VOMO jaarvergadering en vier redactievergaderingen. Wij waren op alle VOMO vergaderingen aanwezig.

De eindredacteur van onze bladen Auk Boom, die vanaf het begin de bladen heeft samengesteld en gereed gemaakt voor de drukker, heeft in 2009 te kennen gegeven dat hij zijn werk als eindredacteur eind 2010 wil beëindigen. Een delegatie van het VOMO bestuur heeft de afgelopen weken interviews gehad met twee kandidaten eindredacteur van buiten. Gedurende dit verenigingsjaar hoopt het bestuur van de stichting VOMO een besluit te nemen op welke wijze de huidige eindredacteur van de stichting VOMO zal worden vervangen.

De vereniging Maarten Tromp was ook weer aanwezig op de Open Dagen van het Scheepvaart en Transport College in Brielle. Met een bescheiden stand promoten wij onze vereniging, wat betekent dat wij de leerlingen erop attent maken dat er nog zoiets bestaat als een vereniging van oud-leerlingen en dat men daar lid van kan worden. Niet dat onze aanwezigheid tot veel aanmeldingen leidt, maar we houden gewoon vol en vinden het leuk om te doen. Piet Degeling is vaste standhouder op de open dagen met ondersteuning van ondergetekende.  

Met twee overleden leden, één opzegging en één nieuw lid hadden wij aan het eind van het verenigingsjaar 2009 een ledenbestand van 153. Helaas worden het er elk jaar een paar minder. 

Wij bedanken onze activiteitencommissie Jan Maarleveld met assistentie van Ab Poldervaart voor het organiseren van deze Algemene Ledenvergadering en de traditionele ledenbijeenkomsten in april en oktober in 2009. 

Tot slot wil ik de volgende mensen bedanken voor hun werk voor de vereniging Maarten Tromp het afgelopen jaar:

Joke en Cees Poortvliet voor de gehele administratie van onze vereniging. Voor het ophalen, inpakken, verzendklaar maken en gedeeltelijk rondbrengen van de Trompetter;

Ab Poldervaart, Cees en Joke Poortvliet voor het rondbrengen van de Trompetter in de regio Rockanje en Hellevoetsluis en uw voorzitter voor het rondbrengen (op zijn Solex) van de Trompetter in Oostvoorne en Brielle;

Wij bedanken gewoonlijk Jan van Buren uit Brielle, want als we in Brielle de Trompetterronde zat zijn mogen we het restant aan zijn deurknop hangen. Maar het afgelopen verenigingsjaar hebben wij daar, als ik mij goed herinner, geen gebruik van hoeven te maken.

De heren Jaap van der Jagt en Krijn Dekker met Jaap Racké als reservelid, bedanken we voor de Kascontrole.

En tot slot Piet Degeling. Bedankt voor je aanwezigheid tijdens de Open Dagen van het STC in 2010 en je redactieondersteuning tijdens onze redactievergaderingen het afgelopen jaar.  

Mutaties van het ledenbestand:

- overleden        : zie punt 1 van deze notulen;

- aanmeldingen : dhr. D.A. van der Sleen, school 1959-61.      

- verhuizingen   : dhr. Dhr. A. van Beveren van Hellevoetsluis naar Vlaardingen;

                             dhr. H. Groeneveld van Papendrecht naar Dordrecht;

                             mevr. J.J. Boot-den Boer in Hellevoetsluis.              

- opzeggingen   : dhr. A. Quak, schooljaar 19?-?;                     

5.                  Financieel verslag.

De penningmeester geeft tekst en uitleg van zijn 28e Financieel verslag over het jaar 2009 en de Begroting voor het jaar 2010.

Er komen uit de vergadering geen vragen of aanmerkingen op/over de tekst en uitleg. Het Financieel verslag wordt vastgelegd.

De penningmeester bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 

6.                  Vaststellen van de contributie voor het jaar 2011.

Het bestuur stelt de vergadering voor dat de contributie gehandhaafd blijft op € 25,00 per jaar.

De vergadering gaat unaniem accoord. 

7.                  Verslag van de kascontrolecommissie.  

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door de voorzitter voorgelezen. Het verslag is geschreven door de heer J. van der Jagt en de heer K. Dekker.

De boekhouding was in orde bevonden en de commissie verzoekt de vergadering om de penningmeester te déchargeren. De vergadering stemt in met applaus.

De voorzitter schorst de vergadering voor het nuttigen van een versnapering. 

8.                  Benoeming kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie voor 2010: de heren J.v.d. Jagt en K. Dekker  worden door de voorzitter gevraagd om nogmaals de commissie te vormen. Beide heren zijn  bereid gevonden dat te doen.

De heer J. Racké wordt door de voorzitter gevraagd als reserve. Hij gaat hiermee
accoord. 

9.         Bestuursverkiezing.

De vergadering herbenoemt met algemene stemmen de aftredende bestuursleden de heren S.A. Has, P. Stougje en J. Maarleveld. 

10.       Verkiezing voorzitter.

            De heer A.P. Poldervaart als vice-voorzitter neemt de voorzittershamer over en deelt mede dat mevrouw van Balen graag wilde komen, maar helaas verhinderd was. Hij verzoekt de vergadering de aftredende voorzitter W.G. Krispijn te herkiezen. Dit wordt met algemene stemmen gedaan. De heer Poldervaart roemt de voorzitter om zijn vele werkzaamheden voor de vereniging, waarmee de gehele vergadering instemt met applaus.
De voorzitter zegt de heer Poldervaart dank voor zijn lovende woorden en de vergadering dank voor het in hem gestelde vertrouwen en neemt de hamer weer terug.

De voorzitter tipt aan dat wellicht in de naaste toekomst een jongere voorzitter moet worden gekozen. De voorzitter verhaalt van een zeer vervelend bestuurslid van de VOMO en is blij dat er in ons bestuur niet zo’n persoon zit. 

11.       Evenementen.

            De voorzitter memoreert nogmaals aan de zeer geslaagde en heel gezellige excursies. Hij bedankt nogmaals de heren J. Maarleveld en A.P. Poldervaart voor hun vele werk.

Ook uit de vergadering klonk bijval voor het feit dat de excursies zeer geslaagd waren.

De Duinhuisjes waren heel mooi en waren heel interessant. Bij de familie de Rijke was het ook prachtig en vooral de draaiorgels waren in trek.

De voorzitter vraagt ook de dames om suggesties voor excursies.

De volgende bestuursvergadering krijgt als agendapunt de Reünie in oktober a.s.

Tijdens de volgende bestuursvergadering wordt beslist over betaling vooraf voor de diners tijdens excursies. Bij de eerstkomende excursie gaat de regeling reeds gelden.

De heer Kroon vraagt of bij vooruitbetaling er een tijdslimiet aan vastzit. Dit moet nog bezien worden. 

12.       Rondvraag.

De heer v.d. Jagt stelt voor dat nieuwe leden zich bekend maken.

De heer Langendoen is aanwezig en stelt zich voor aan de vergadering.

Mevrouw v.d. Jagt vraagt om kostenneutraal de excursies te dekken. De voorzitter stelt dat de vereniging geen bankinstelling is en niet zal worden. 

13.       Sluiting.

De voorzitter dankt de leden en de dames voor hun aanwezigheid en wenst de “Dinergangers” een prettige voortzetting van de avond en de andere leden wel thuis. 

Daarna sluit de voorzitter de vergadering. 

De voorzitter,                                                                                    De secretaris,  

W.G. Krispijn.                                                                                  A. v.d. Tol.

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsdiner 2011

 

Het bestuur van de vereniging Maarten Tromp nodigt U hierbij uit voor deelname aan het 4-gangen Nieuwjaarsdiner op zaterdag 15 januari 2011 aanvang ca. 19.15 uur in hotel de Beer Europoort.

Dit is dus nà de Nieuwjaarsreceptie en de Algemene Vergadering van Leden die om 17.00 uur begint. 

MENU

 Rundercarpaccio met pijnboompitjes en truffelmayonaise

***
evogeltebouillon met gerookte kip en taugé

***
Entrecôte met rode wijnsaus

OF

Schelvisfilet met paling beurre blanc saus

***
IJs surprise dessert

***
Koffie met bonbon

 Tijdens het diner is er 1 consumptie voor rekening van de vereniging.

Het diner is € 32,25 per persoon en extra drankjes zijn voor individuele rekening.

Bij binnenkomst krijgt u een bon op naam, dus geen geld overmaken.

Indien U wenst deel te nemen aan het diner, dan wordt U verzocht om zich uiterlijk vóór 10 januari 2011 telefonisch of per e-mail op te geven aan:

 Jan Maarleveld, tel.: 010 – 4585889 , E-mail: jan.maarleveld@kpnplanet.nl

Wout Krispijn, tel.: 0181 – 483849, E-mail: wout.krispijn@planet.nl

 Bij deelname gaarne opgeven of U de Entrecôte of de Schelvisfilet wenst.

 Indien U wenst te overnachten dient U zelf voor de reservering te zorgen en voor alle leden geldt een speciale “Maarten Tromp” prijs van:

- Eenpersoonskamer Euro 55,00 per nacht inclusief ontbijtbuffet

- Tweepersoonskamer Euro 69,50 per nacht inclusief ontbijtbuffet

Hotel de Beer, tel.: 0181 – 262 377 , e-mail: zalen@hoteldebeer.nl

 P.S  De notulen van de A.V.L. 2010 zijn op de jaarvergadering verkrijgbaar of kunnen op verzoek bij de secretaris opgevraagd worden of zijn in te zien op de website www.verenigingmaartentromp.nl