Vereniging Maarten Tromp 

 

Hoofdpagina

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2007

Een gezellige en uitstekend verzorgde nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 januari.
Hieronder enkele punten.

Klik op gewenste link

Foto-impressie van de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging

Jaarverslag van de voorzitter

Nieuwjaarsmenu in Hotel De Beer

Agenda Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 13 januari in hotel de Beer:

1. Opening door de voorzitter

2. Herdenking overleden leden.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Goedkeuring van de conceptnotulen van de Algemene

    Ledenvergadering van 14 januari 2006.*

5. Jaarverslag door de voorzitter.

6. Financieel verslag over het jaar 2006 en de begroting voor
    het jaar 2007.

7. Vaststelling contributie voor het jaar 2008.

8. Verslag van de kascommissie.

9. Benoeming van de leden van de kascommissie.

10. Bestuursverkiezing.**

11. Verkiezing van de voorzitter.

12. Evaluatie van de jaarlijkse evenementen

13. Houden we, na drie jaar een reünie in oktober voor leden en

      oud-leerlingen waarvan de adressen bekend zijn?

14. Rondvraag.

15. Sluiting van de vergadering.


Jaarverslag van de vereniging Maarten Tromp.

 

Met onze nieuwjaarsreceptie, deze jaarvergadering en straks ons traditionele diner, hebben we ons verenigingsjaar 2006 afgesloten en weer een begin gemaakt met ons nieuwe verenigingsjaar, het jaar 2007.

Wie een computer bezit en daarmee regelmatig op het Internet surft, ( zo heet dat nou eenmaal),  heeft gedurende het afgelopen jaar vast wel één of meerdere keren onze prachtige website van de vereniging Maarten Tromp bezocht. Ontworpen en bijgehouden door onze webmaster Cor van der Schoor. Cor heeft trouwens vanavond ook weer gezorgd voor de prachtige Power Point presentatie op het scherm achter ons. Naast de Trompetter is onze website een mooi bindmiddel binnen onze vereniging geworden. De website is inmiddels flink uitgebreid en werd tot december 2006 in totaal 3251 keer bekeken minstens 12 landen. Als bestuur zijn wij blij met deze website en we bedanken dan ook Cor van der Schoor voor zijn werk hieraan. Trouwens, misschien goed om nog even te worden herinnerd voor het geval U een computer met problemen heeft. Als lid van onze vereniging geeft Cor hulp om deze problemen op te lossen.

Binnen het bestuur vonden er in 2006 geen wijzigingen plaats. Helaas moesten we Hadde Verhoeff wegens ziekte missen tijdens onze Herfstexcursie. Gedurende het verenigingsjaar 2005 is het bestuur 4 x in vergadering bijeen geweest. Net als in de voorgaande jaren, vonden die vergaderingen plaats, thuis bij Piet en Riet Degeling. Als bestuur zijn we hen dankbaar voor de genoten gastvrijheid, met daarbij de koffie met koek en daarna de drankjes en de hapjes. Soms is het jammer dat we niet alles kunnen opeten omdat we met een dikke buik zitten. De belangrijkste zaken die op de bestuursvergaderingen werden behandeld, waren de:          

- De organisatie van de excursies of ledenbijeenkomsten

- VOMO aangelegenheden zoals de financiële positie binnen de VOMO, de advertentiewerving.

- De redactiezaken voor de Trompetter.

Ook het afgelopen jaar zijn wij als bestuur gelukkig met het feit dat geen tijd en energie hoefde te worden besteed aan bestuursproblemen of financiële problemen binnen de vereniging. Integendeel, dank zij het financiële beleid van onze penningmeester en het kostenbesef van onze activiteitencommissie, zijn wij financieel een gezonde club.

De redactieleden van onze vereniging zijn ook het afgelopen jaar weer zeer intensief bezig geweest om de Trompetter van goed kopij te voorzien. Mede dank zij de redactieleden van de andere verenigingen binnen de Stichting VOMO hebben wij tot op heden elke keer weer een mooi en leesbaar blad kunnen presenteren, met goede verhalen over het heden en verleden van de Nederlandse Koopvaardij.

Nog altijd is het jammer dat er van de leden weinig reacties komen in de vorm van een verhaal of foto’s, maar als er een redactioneel gat dreigt te vallen, dan is er altijd nog Cor van der Schoor die wel weer een schepenraadsel heeft. Opvallend is wel dat we elke keer maar één reactie krijgen op een raadsel en dan ook nog door steeds dezelfde persoon, die het ook elke nog goed oplost n.l. Hans van der Ster. Hij mag voortaan nog wel meedoen maar krijgt geen prijs meer .

Ons mooie blad hebben we te danken aan onze deelname aan de Stichting VOMO. De Stichting Verenigingsbladen Oud-studenten Maritiem Onderwijs. De bladen kosten onze vereniging tot voor kort € 1, 00 per stuk. Die lage prijs is te danken aan de inkomsten uit advertenties. Die prijs van € 1,00 heeft men jaren kunnen volhouden, maar doordat papier- en druk kosten het afgelopen jaar zijn gestegen, werd onlangs de prijs per stuk verhoogt met 10 Eurocent. Dit heeft overigens geen gevolg voor Uw contributie van dit jaar en/of volgende jaar.

Deelname aan de Stichting VOMO brengt ook verplichtingen met zich mee. Het afgelopen jaar vonden er vier VOMO bestuursvergaderingen plaats, één VOMO jaarvergadering, vier redactie vergaderingen en twee vergaderingen van de exploitatiecommissie die zich bezig houdt met het werven van advertenties. Wij waren op alle VOMO vergaderingen aanwezig. Na het overlijden van de oud-voorzitter van de VOMO, de heer Ger van Dijk, in juli van het afgelopen jaar, werd Uw voorzitter op een volgende bestuursvergadering gekozen als voorzitter van de Stichting VOMO. Om er zoveel tijd en energie in te steken als onze vorige voorzitter zal niet lukken, maar wij zullen ons best doen om de Stichting gezond en actief te laten blijven.

De vereniging MaartenTromp was weer aanwezig op de Open Dagen van het Scheepvaart en Transport College in Brielle. Met een bescheiden stand promoten wij onze vereniging, hetgeen betekent dat wij de leerlingen er op attent maken dat er nog zoiets bestaat als een vereniging van oud-leerlingen en dat men daar lid van kan worden. Niet dat onze aanwezigheid tot veel aanmeldingen leidt, maar wij houden gewoon vol en vinden het leuk om te doen.

 

Met vijf opzeggingen en vier nieuwe leden, hadden wij aan het eind het verenigingsjaar 2006 een ledenbestand van 171. Binnen de Stichting VOMO zijn wij daarmee de kleinste vereniging.

 

Dank zij onze activiteitencommissie met Jan Maarleveld en Hadde Verhoeff vonden  er in 2006 weer een aantal ledenbijeenkomsten plaats zoals:

-        In januari onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

-        In april de excursie naar de Maeslantkering met een diner in de Duinrand te Oostvoorne.

-        In oktober onze bezoeken aan de Sjoel en daarna Orchideeën en paprika kwekerijen.

 

Tot slot wil ik de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan de vereniging Maarten Tromp:

 

Joke en Cees Poortvliet voor de gehele administratie van onze vereniging. Voor het ophalen, inpakken, verzendklaar maken en gedeeltelijk rondbrengen van de Trompetter.

Ab Poldervaart voor het rondbrengen van de Trompetter in de regio in afwezigheid van Cees Poortvliet.

Hadde Verhoeff waar ik de resterende Trompetters voor Brielle aan de deurknop mag hangen als ik het zat ben en als Hadde daartoe niet in staat was mocht ik de plasticzak bij buurman Jan van Buren aan de deur hangen. Ook jullie bedankt daarvoor.

Jan Maarleveld en Hadde Verhoeff bedankt voor jullie werk in de activiteiten commissie.

De heren Jaap Racké en Dirk de Reus als leden van de Kascommissie.

En tot slot Piet en Riet Degeling had ik al bedankt en Piet nog eens extra voor je aanwezigheid tijdens de open dagen van het STC en je redactieondersteuning.

     


 Nieuwjaarsdiner 2007

 

 

MENU

 

Gemarineerde runderlende met herfstsalade, paddestoelen

en aceto balsamico

***

Gevogeltebouillon geparfumeerd met venkel

***

Wilde eendenborst met pittige peer en rode portjus

of

Op de huid gebakken kabeljauwfilet schorseneren en peterseliesaus

***

Bavarois van bitterkoekjes en Amaretto geserveerd met kaneelijs

***

Koffie met bonbon